Vasárnapi gondolatok

Gondolatok Nagyböjt 5. vasárnap

Nagyböjt ötödik vasárnapjának első olvasmánya Jeremiás könyvéből van: a próféta Isten nevében új szövetséget ígér a népnek, amely nem kőtáblára lesz vésve, hanem az emberi szívekbe. Isten velünk is szövetséget kötött a keresztségben, tehát övéi vagyunk.
A második olvasmány a Zsidóknak írt levélből vett tömör szakasz, amelyből megtudjuk, hogy ez az új szövetség Isten és ember között Jézus Krisztusban valósult meg.
Nagyböjt ötödik vasárnapjának evangéliuma jelentős eseménnyel kezdődik: pogányok keresik fel Jézust és szeretnének vele találkozni. Ez az esemény jelentős egyrészt azért, mert próbára teszi a zsidók önérzetét, akik szeretnék Jézust, mint Isten küldöttét csak a magukénak tekinteni, de jelentős az időpont miatt is: a levegőben ugyanis már ott vibrál a nagy tragédia előérzete. A nép vezetői már meghozták a döntést, miszerint Jézust, ezt a kellemetlen embert, aki ellenségszeretetet hirdet, megbocsátást meg alázatosságot tanít, “ki kell vonni a forgalomból”. Nekik ilyen Messiás nem kell, nem akarják hogy tovább “bolondítsa” az egyszerű népet. Tehát ekkor, emberileg számítva, a lehető legrosszabbkor érkeznek ezek a pogányok. Valószínűleg már hallottak valamit Jézusról, csodáiról, jóságáról, tanításáról, miszerint Isten minden embert egyformán szeret; nemcsak a zsidók az ő gyermekei, hanem a pogányok is, nemcsak az igazakat engedi magához, hanem a bűnösöket is. Ők ebben az örömhírben magukra ismertek, ezért eljöttek, hogy letegyék Jézus lába elé aggodalmukat és reményüket, bűnbánatukat és hódolatukat. Sajnos, a leírásból nem tudjuk meg, fogadta-e őket Jézus, de nyugodt lélekkel leszögezhetjük, hogy igen, hiszen ő maga mondta, hogy nem utasít vissza senkit azok közül, akik hozzá jönnek.
Idézzünk el egy pillanatra ennek az evangéliumi jelenetnek az üzeneténél: pogányok keresik Jézust. Szent János evangéliumának egyik alapmotívuma pontosan az, hogy rá akarja vezetni olvasóit arra a felismerésre, hogy Jézus a Messiás. Ilyen megvilágításban még jobban kidomborodik a jelenet drámai jellege. Két embertípus keresi itt Jézust: a jóindulatú pogányok, akik valahol idegenben, valószínűleg vidékükön átutazó kereskedőktől hallottak Jézusról. Elhatározták, hogy fáradságot nem ismerve felkeresik Őt, mert szívük többet sejt e találkozó fontosságáról, mint amennyit eszük képes felfogni. Ők azt a bensőjükbe írt törvényt követik, amelyről Jeremiás próféta beszél az első olvasmányban. A másik embertípus, aki keresi Jézust, a farizeusok és a főpapok, akik nem jóindulattal, hanem halálra keresik Őt. Gáncsot akarnak Neki vetni, szaván fogni, tetten érni Őt, hogy elítélhessék.
Ebben a két embertípusban felismerjük az egész történelmet ettől a jelenettől kezdve a mai napig. Mindig is létezett e két embertípus: azok, akik jóindulattal keresték Jézust, mert szívük vágyott a megváltás után és azok, akik Őt tehernek, veszélyesnek találták. Példákért nem kell messzire visszakalandoznunk a történelembe, elég, ha felidézzük a kommunista diktatúrák tajtékozó egyházgyűlöletét. De ne csak másokra gondoljunk; ez az evangéliumi jelenet hozzánk szól, itt és most. Kicsit mindannyian magunkra ismerhetünk mindkét kategóriában. Néha talán mi is kellemetlennek éljük meg Krisztust, Egyházának tanítását. Legyen figyelmeztetés ilyen pillanatokban az, amit a Zsidókhoz írt levélben olvasunk: „Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek Neki, mert Isten Őt tette főpappá”. Nincs más üdvözítőnk, csak Jézus. Nincs más út az üdvösséghez, mint az iránta való engedelmesség. Sajnos, sok mai ember viszolyog az „engedelmesség” szótól, amely azonnal a kiskorúság gondolatát idézi fel benne. Ezzel szemben az engedelmesség a nagy lelkek erénye: bátorság kell ahhoz, hogy Istenre bízzuk életünket akkor is, amikor nem látjuk egyes rendeléseinek miértjét. Ezért szükséges, hogy azok közé tartozzunk, akik az evangéliumi pogányokhoz hasonlóan jóindulattal keresik Jézust az élet legkülönbözőbb helyzeteiben. Keressük Őt szüntelenül: egészségben és jólétben, boldogságban és nyugalomban, hogy megtaláljuk Őt a betegségben és nincstelenségben, szenvedésben és kiszolgáltatottságban is, mert csak Ő képes választ adni az élet legfontosabb kérdéseire, amint ezt teszi ma is az Egyház tanítóhivatalán keresztül. Ezek talán nem mindig érthető, kellemes irányelvek, de ha az ember engedelmes, jó szándékú szívvel figyel a bennük rejlő igazságra, ha mindenütt Krisztust keresi, akkor nagy meglepetésben lesz része: rádöbben arra, hogy Jézus tényleg mindig és mindenütt jelen van és mindent a javunkra tesz.

Gondolatok Nagyböjt 4. vasárnap

Nagyböjt negyedik vasárnapjának első olvasmánya a A Krónikák Második Könyvéből vett szakasz, amelyben a szent író leírja az ország siralmas helyzetét, amelybe azért került, mert a nép hűtlen volt Istenéhez. Isten azonban nem hagyta el népét, hanem Cirusz, perzsa király által küldi szeretetének jeleit, aki majd Isten nevében újra felépíti a lerombolt templomot. Isten ma is üzen és üzenete mindig biztató, új jövőt ígérő szó.A második olvasmányban Szent Pál az efezusi híveknek kifejti a keresztény hivatás kegyelmi tartalmát, aminek lényege a keresztség által kapott új élet. A keresztény nem Isten önkéntese, hanem keresztény mivoltunk kegyelmi meghívás, ránk bízott kincs, amelyért felelősek vagyunk Isten és emberek előtt.Az Evangéliumban Szent János leírja Nikodémus éjjeli kalandját, amikor titokban felkereste Jézust. Az evangéliumi beszámoló mély teológiát tartalmaz, amint ezt Szent János általában teszi, amikor Jézus tanítását ismerteti. De a Jézus és Nikodémus között történt találkozás és beszélgetés, mint esemény is, gazdag üzenetet közvetít mindannyiunk számára.Figyeljük meg mindenekelőtt, hogy a kezdeményezés Nikodémustól jött. Éjnek idején kereste fel Jézust. Találhatott volna alkalmasabb időpontot is, hiszen Jézus napközben biztosan állandóan úton volt, vagy tanított, tehát szüksége lett volna éjjeli pihenésre. Mindennek ellenére nem utasította vissza Nikodémus alkalmatlankodását. Érdekes módon Nikodémus többes számban szólítja meg Jézust: “Rabbi, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy…” Kár hogy nem tudjuk, kiknek a nevében beszélt Nikodémus, vagy kiknek a véleménye mögé bújt? Miért nem mert első személyben színt vállalni, hitet vallani? – Néha talán ez a mi helyzetünk is. Könnyebb mások mögé bújva élni, mint vállalni a kockázatot, hogy a magunk nevében álljunk ki az igazság mellett.A folytatásból megtudjuk, hogy Jézus egy kérdésre válaszolt, amelyet Nikodémus fel sem tett. Jézus az újjászületésről beszélt neki. Válaszában alig titkolt kritika rejtőzik. Minta csak azt mondaná Nikodémusnak: „Szavaidnak nem sok értelme van, mert nincs fedezetük. Te megmaradtál annak, aki voltál, éjnek idején, titokban jössz hozzám, mások nevében beszélsz. Vallod, hogy Istentől jött tanító vagyok, mégsem követsz engem”. – Néha talán ez a mi bajunk is, amikor imáinkkal, kéréseinkkel Istenhez fordulunk. Jézus a legszívesebben minket is megfedne, hogy ne kétszínűsködjünk, hanem legyünk becsületesek vele szemben. Ez leginkább akkor eset, amikor arra hivatkozunk, hogy jók vagyunk, rendszeresen járunk templomba, stb., tehát megérdemelnénk, hogy Isten teljesítse minden kérésünket. Tényleg ennyire meg vagyunk győződve saját jóságunkról, vagy csak áltatjuk magunkat? Érdekes módon, mindig másokkal hasonlítjuk össze magunkat és mindig olyanokkal, akiket rosszabbaknak tartunk magunknál: én jó vagyok, mások meg rosszak. Sohasem jut eszünkbe a nálunk jobbakkal összehasonlítani magunkat.Felfigyelhetünk továbbá arra, hogy Jézus csendes szemrehányása felingerelte az öreg Nikodémust, (ő maga nevezte magát öregnek!) akiből szinte kitört az ellenvetés. Ingerültségét még csak fokozhatta a tény, hogy Jézus valószínűleg harminc évvel fiatalabb volt nála. Két világ ütközött itt össze: egy idős ember élettapasztalata, tudása és bölcsessége, és egy fiatal tanító új világnézete.Jézus továbbra sem bánik azonban Nikodémussal kesztyűs kézzel. Nikodémus csodálkozására, hogy miképpen születhetik valaki újjá, amikor már öreg, Jézus csendes cinizmussal válaszol: “Izrael tanítója vagy és ezt nem érted?” Ezek után azonban a beszélgetés az egész Evangélium legmélyebb és legszebb igazságára irányul. “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen”.Nagyszerű pszichológiát találunk ebben a jelenetben arra vonatkozóan, hogyan vezeti Isten az embert a hit igazságainak mind mélyebb megértésére. Lépésről lépésre vezet bennünket közelebb ahhoz az alapvető igazsághoz, amelyet maga Jézus fogalmazott meg örökszép szavakkal: „Mert úgy szerette Isten a világot…” Most rajtunk a sor, hogy odaálljunk Nikodémus mellé és ezeket a szavakat magunkra alkalmazzuk, éspedig egyes számban: „Úgy szeretett Isten, hogy egyszülött Fiát adta értem…”.

Gondolatok Nagyböjt 3. vasárnap

Nagyböjt harmadik vasárnapjának első olvasmánya a Kivonulás könyvéből vett szakasz, amelyben Mózes kihirdeti a Tízparancsolatot. Nem tilalmak ezek, hanem az emberi méltóság megalapozói. Isten ma is gondunkat viseli, az Ő törvényei mindig a javunkra szolgál. A második olvasmányban Szent Pál a  korintusiaknak és velük együtt nekünk is azt üzeni, hogy a kereszt bölcsessége nem fogható fel az e világi tudományok logikája útján, vagyis, hogy a kereszt titka felé nem ésszel kell közeledni,hanem szívvel.
Az Evangéliumban Szent János beszámol a templom megtisztításáról. Nem könnyű biztató, örömteli üzenetet kiolvasni ebből az evangéliumi szakaszból. Meglep bennünket Jézus szigora, fenyegető magatartása. Igaz, nem olvassuk, hogy használta is volna az említett ostort, vagy csak fenyegetésként vette kezébe, de így is furcsa képet fest a mi jóságos Jézusunk ostorral a kezében. Annál is inkább, mert valójában talán nem is a szerencsétlen árusok voltak a legnagyobb vétkesek, hanem azok, akik kihasználták őket, mert egész biztosan magas százalékot kellett nekik fizetniük a farizeusoknak és más templomi tisztviselőknek. Azoknak járt volna inkább az ostor. Ugyanakkor megfigyelhetjük, hogy a kiűzött kereskedők nem ellenkeztek (protestáltak), hanem szó nélkül elhagyták a templomot, ami arra utal, hogy tudatában voltak viselkedésük rendellenességének.
Protestáltak viszont a zsidók, akik egyenesen csodajelet kértek Jézustól, hogy ezáltal igazolja magát és viselkedését. Jézus válasza nem elégítette ki őket, mert nem értették meg az utalást, hogy az ő teste is templom, amelyet ha lebontanak, azaz ha meg is ölik, harmadnapra Isten újra felépíti, vagyis feltámad. Itt kezdődik ennek az evangéliumi jelenetnek az örömteli üzenete. Mindenekelőtt megtudjuk azt, hogy a Templom az Atya háza. Ez a mi templomainkra is érvényes. Istent mindenhol megtaláljuk, de minden templom Isten közelségének különleges helye. Másodszor megtudjuk azt, hogy Jézus tudatában volt annak, hogy egyetlen szava sem veszik el, amint ezt megjegyzi Szent János evangélista. Jézus ugyanis itt saját testéről beszélt és a tanítványok erre emlékeztek későbben és ennek alapján erősödött meg hitük. Nekünk is meg kell tanulnunk hosszú távon értelmezni a dolgokat, értelmezni az eseményeket, mint ahogyan Isten is hosszú távon lát mindent. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egyetlen múltbéli vagy jelen tapasztalatunk sem hiábavaló, hanem hosszú távon egész biztosan beépül majd egy tágabb keretbe és rádöbbenünk arra, hogy Isten vezette lépéseinket.
Az evangéliumi szakasz súlyos szavakkal zárul: “Jézus azonban nem bízott bennük, mert ismerte mindnyájukat, s nem szorult rá, hogy bárki is fölvilágosítsa az emberről, tudta, mi lakik az emberben”. Tényleg, mi lakozik az emberi szívben? Az emberi szív kifürkészhetetlen mélység és nincs az, ami bele ne férne: jó és rossz. A történelem során az ember elkövetett minden elképzelhető gonoszságot. A mi szívünkben is ott lappang az ellenségeskedés, az önzés és még sok más negatív tartalom. Az ostorral fenyegetőző Jézus talán nem tetszik nekünk első tekintetre, de ha másokra gondolunk, akkor esetleg vonzóvá válik. Néha mi is szeretnénk, ha megtisztítaná az Egyházat mindazoktól, akikről mi úgy véljük, nem oda valók: a primitívek, a zajongó fiatalok, a volt kommunisták. De ha így gondolkodunk, akkor esetleg nekünk sem jutna hely az Egyházban, mert az Egyház nem részvénytársaság, amelybe valaki betársul, hanem Isten népe, amelyben mindenkinek helye van. Végül gondoljunk arra, hogy Jézus a templomból csak azokat űzte ki, akik ott földi javakat kerestek, nem pedig lelki vigaszt. Mi azért keressük Jézust, mert hisszük, hogy nála találjuk meg életünk értelmét és lelkünk békéjét.
Jézust nem kellett felvilágosítani az emberről, mert Ő jól tudta, mi lakik az emberben. Isten ma is ismeri az embert, nem kell tehát kapkodnunk, hogy vajon látja-e Isten mi történik itt a földön, mennyire elburjánzott a rossz? Persze, hogy látja, tudja és cselekszik. De most is hosszú távon. Keresztény hitünk egyik szép erénye a remény, a jövőre való irányultság. Merjünk hinni a „jobb jövőben”, amely mindig Isten felé mutat.

Gondolatok Nagyböjt 2. vasárnap

Nagyböjt második vasárnapjának első olvasmánya a Teremtés könyvéből vett drámai leírás Ábrahám hitéről és készségéről, hogy feláldozza egyetlen fiát. Isten ezt nem engedte meg, neki nem áldozatok kellenek, hanem az ember odaadó szíve, és ez Ábrahámban megvolt. Isten tőlünk is a tiszta szívet és a teljes engedelmességet kéri. Isten sohasem akar tőlünk elvenni bármit is, Ő mindig csak adni akar. A második olvasmányban Szent Pál a Rómaiaknak írt levelében szenvedélyes szavakkal ecseteli Isten irántunk való szeretetét, ami abban mutatkozott meg, hogy saját Fiát sem kímélte meg, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Utalás ez Ábrahám esetére, akinek fiát Isten megkímélte. Szent Pál apostol következtetése ránk is vonatkozik, csak merjük azt egyes számban kimondani, azaz magunkra vonatkoztatni: „hogyne ajándékozna nekünk – nekem – vele együtt mindent?”
Az Evangéliumban Szent Márk leírja Jézus színeváltozásának történetét. Igaz nem volt vele minden tanítványa, csak három kiválasztott tanú, Péter, Jakab és János, de mi is velük tarthatunk. Sok szép üzenetet lehet kiolvasni ebből az eseményből, de leginkább két dologra szoktunk felfigyelni. Arra, hogy Jézus kinyilatkoztatta Isteni mivoltát, és arra, hogy színeváltozása révén elő akarta készíteni tanítványait a szenvedés napjaira. Van azonban ennek az eseménynek egy harmadik üzenete is, amelyet akkor tudunk jobban megérteni, ha az első olvasmány hátterében olvassuk azt. Az első olvasmányban, akárcsak az Evangéliumban, arról olvasunk, hogy hegyre kellett felmenni: ott Ábrahám a Morija földjén fekvő hegyre ment fiával, hogy feláldozza őt; itt Jézus megy a Tábor hegyre három kiválasztott tanítványával. Bármennyire is vigasztalóan hat a Jézus színeváltozását bemutató szép evangéliumi szakasz, lelkünkre sötét felhőt borít az első olvasmány, amelyben arról hallunk, hogy Ábrahám hajlandó lett volna egyetlen gyermekét is feláldozni Istennek. Milyen Isten az, aki ilyen áldozatot vár el az embertől, vagy ily kegyetlen játékot űz vele, mint Ábrahámmal? Mi ugyanis most már könnyen kimondjuk, hogy Isten ezt nem akarta, hanem inkább Ábrahám képzelte, hogy Isten emberáldozatot vár el tőle, de akkor Ábrahám ezt még nem tudta, ő végleges döntéssel a szívében és végtelen bánattal a lelkében ment a hegyre, hogy ott hagyja minden reményét, hogy feláldozza életének minden értelmét és jövőjének legszebb álmát: egyetlen gyermekét, öregségének boldogságát. Ábrahám nem tudta, mi vár rá ott fönt a Morija hegyen. Azt hitte, hogy ott lesz mindennek a vége. Meglepetése azonban végtelen volt, amikor ott fönn a hegyen a jóságos Isten várta, aki végtelenül szereti őt is meg Izsák fiát is. Ábrahám felfedezte, hogy Isten az ő Istene és szíve majdnem szétrepedt a boldogságtól. Hasonló a helyzet az evangéliumi jelenetben is. Jézus felszólította az Apostolokat, hogy menjenek fel vele a Tábor hegyre. Az Apostolok még nem voltak egészen tisztában azzal, hogy ki is tulajdonképpen Jézus? De megbíztak benne és mentek utána, fel a hegyre. Nem tudták, hogy ott mi vár rájuk. A hegyen pedig Isten várt rájuk, aki kinyilvánította nekik Jézus isteni voltát. Szívük majdnem szétrepedt a boldogságtól. Fontoljuk meg, hogy minden életben van egy Morija hegy és egy Tábor hegy. Minden életben bekövetkezik egy pillanat – lehet, hogy már átéltük, de lehet, hogy csak a jövőben éljük meg, de biztosan bekövetkezik, – amikor a szenvedésben, a magányban és a lelki sötétségben mi is annyira kilátástalannak érezzük helyzetünket, mint Ábrahám ott a Morija hegyen. Olyan helyzetek ezek, amelyekből nem látjuk a kiutat, amelyeknek nem tudjuk felfogni értelmét, amelyekben vérzik a szívünk, mert úgy érezzük, hogy nincs már több reményünk. Ábrahám példája azonban arra tanít bennünket, hogy a legkilátástalanabb helyzetek és utak végén is a jóságos Isten vár bennünket, aki mindig kész és képes új reményt és új életet adni nekünk.
Ugyancsak minden életben van egy pillanat, amikor a három kiválasztott Apostollal megéljük a Tábor hegy örömét, vagyis amikor olyan közel érezzük magunkhoz Isten jóságos kezét, hogy a mi szívünk is lángol, és talán összevissza dadogunk, mint Péter, akinek örömében és boldogságában nem jutott más eszébe, mint, hogy sátorokat készítsen. Ilyenkor viszont arra kell gondolnunk, hogy Isten esetleg így készít fel bennünket a megpróbáltatások és a szenvedések napjaira.
A vasárnapi olvasmányok egyetemes üzenetét talán így tudnánk röviden összefoglalni: bármerre is vezetnek útjaink, minden utunk végén a jóságos Isten vár bennünket: az az Isten, aki az ember pártjára állt, aki saját Fiát sem kímélte, hanem irántunk való szeretetének zálogaként feláldozta értünk, aki tehát hajlandó minden mást is nekünk ajándékozni.

Gondolatok Nagyböjt 1. vasárnap

Nagyböjt első vasárnapjának első olvasmánya a Teremtés könyvéből vett szakasz, amelyben Isten Noéval és utódaival kötött szövetségéről olvasunk, valamint arról, hogy Isten megígérte, hogy nem pusztítja el sem az embert, sem a világot. Biztosítékként a szivárványra hivatkozott, amelyik ma is azt a benyomást kelti bennünk, mintha összekötné a föld két sarkát és átölelné a mindenséget. Jó tudni, hogy Isten ma is tenyerén hordozza a világmindenséget.
A második olvasmányban Szent Péter Isten türelmére hívja fel figyelmünket, aki Noé idejében türelmesen várt arra, hogy az emberek magukra ébredjenek. Isten ma is türelmes, de ez nem mentség arra, hogy az ember úgy éljen, mintha nem tartozna Istennek felelősséggel tetteiért.
Az Evangéliumban Szent Márk röviden, szinte tőmondatokban beszámol arról, hogy Jézus kiment a pusztába. Fontoljuk meg, kik ennek az evangéliumi szakasznak a szereplői?
Az első evangéliumi szereplő a Szentlélek. Megtudjuk, hogy a Lélek ösztönözte Jézust arra, hogy menjen ki a pusztába. Vajon miért tette ezt a Szentlélek? Mi nem ilyennek ismerjük Őt. Azt mondjuk róla, hogy Ő a békesség, a szeretet és a jóindulat Lelke. Figyeljük meg azonban az igét: a Lélek nem kényszerítette, hanem ösztönözte Jézust, hogy menjen ki a pusztába. Ez arra utal, hogy Jézus figyelmes volt a benső ihletekre. A Szentlélek állandóan ihlet minket is. Lehet, hogy ezek az ihletek első tekintetre nem lelkesítenek bennünket, de higgyünk abban, hogy a Szentlélek jobban tudja, mint mi, merre kell indulnunk és hová akar vezetni bennünket.
A második evangéliumi szereplő Jézus. Ismét kérdezhetünk: „Miért ment ki Jézus a pusztába?” A pusztába nem kirándulni megy az ember, hanem csak akkor megy ki oda, ha bármi oknál fogva rákényszerül erre. Mert a pusztában veszélyek leselkednek az emberre, kísértéseknek van kitéve, feltörnek benne az alapvető ösztönök és szükségek, és magára van hagyatva. A pusztában Jézusnak egyedül kellett megbirkóznia a kísértéssel. A mi életünkben is vannak nehézségek, amelyekkel egyedül kell megküzdenünk, harcok, amelyeket egyedül kell megvívnunk. Ezekhez kell a Szentlélek kegyelmi támogatása.
Ennek az evangéliumi eseménynek azonban igazi szereplője a „puszta”! A puszta bibliai fogalom. A kiválasztott nép a pusztában bolyongott negyven éven keresztül, Keresztelő Szent János a pusztában készült elő nyilvános fellépésére. Jézus is a pusztába vonult ki, hogy felvállalja messiási küldetését. A pusztának sokrétű üzenete van.
A puszta szegénynek tűnik, de nagy gazdagságot rejt, például bölcsességgel ajándékoz meg bennünket. Segít bennünket abban, hogy felfedezzük az igazán lényeges dolgokat: a városban a bankra gondolunk, az autóra, meg a kiadásokra, a pusztában az életre gondolunk és akaratlanul is felszínre kerülnek a legfontosabb kérdések, mint pl. az, hogy miért élünk?
A puszta magánya segít bennünket abban, hogy újra megtaláljuk emlékeinket: zsebnaptárunk ugyan emlékeztet bennünket arra, hogy mit kell tennünk, de a pusztában arra gondolunk, hogy minek kell lennünk.
A puszta felfedezteti velünk a jelent: a városban állandóan a jövőre gondolunk vagy a múltra és elfelejtünk a jelenben élni. A pusztában csak „most” van, és ezt a jelen pillanatot kell élnünk annak teljességében. A pusztában nem lehet könnyelműen élni. Az ember vagy él, vagy meghal.
A pusztában megtanulunk jobban tájékozódni: a városban olyan épületek alapján tájékozódunk, mint iroda, iskola, üzlet, stb. A pusztában megtanulunk tájékozódni a napfény és a csillagok ragyogása, a vízforrás, vagy a dombok alapján. A pusztában segít bennünket az, ha felfelé nézünk, az égre, a csillagokra, amire nemigen gondolunk a városban, ahol inkább az utat nézzük, nehogy valamiben megbotoljunk.
A pusztában megtanulunk alkotni: a városban arra megyünk, amerre a többiek, mindig a már kiépített utakat követjük. A pusztában nincsenek utak; ki kell azokat taposni, és ezt nekünk kell megtennünk. Csak azt tudjuk, hová akarunk eljutni, de az utat nekünk magunknak kell kiválasztanunk.
A pusztában felfedezzük az egyszerű dolgok szépségét; a városban legtöbbször a drága dolgok kötik le figyelmünket. Ellenben a pusztában a legértékesebbek a legegyszerűbb dolgok: egy kis víz, kenyér, árnyék; mennyibe kerül egy kis árnyék? A városban sohasem gondolunk rá, pedig milyen szép az árnyék!
A pusztában megtanulunk odafigyelni: a városban a zaj és a kiabálás megsüketítenek bennünket, a hallásunk szinte eltompul. A pusztában viszont megnyílnak füleink a legkisebb zörrenésre is. Még a szél dúdolását is halljuk. Odafigyelünk lényünk mélyére, annak mozdulataira.
A pusztában rádöbbenünk saját gyöngeségünkre és határainkra is: annak ellenére, hogy az ember sok mindent meghódított, itt felfedezi, hogy egy kis víz hiányában elveszett. Ám ebben a gyöngeségben az ember felfedez egy nagyságot is: a másik jelenlétét. Szükségünk van másokra ahhoz, hogy megmaradjunk. Nem lehet egyedül élni. Felfedezzük az embereket egyszerűségükben, titulusok nélkül, mint testvéreket és barátokat. De mindenek fölött felfedezzük a Másikat: rádöbbenünk arra, hogy Isten kezében vagyunk és rábízzuk magunkat Gondviselő szeretetére.
A mai ember fél a pusztától, a magánytól. Nagyböjt a pusztába vonulás ideje. Ne féljünk tőle. Fogjuk meg Jézus kezét és lépjünk be vele lelkünk magányába, ahol ismét meghallhatjuk a puszta gazdag üzenetét.

Gondolatok Farsangi évközi 6. vasárnap

Az első olvasmány a Leviták könyvéből vett szakasz, amely elénk tárja a leprás beteg emberi tragédiáját, akit a társadalom kizárt az emberi közösségből, mint tisztátalant. Ma a lepra már gyógyítható, nincsenek lepratelepek, ahová embereket különítenek el, de vannak más kitagadottak a társadalomból.   A második olvasmányban Szent Pál arra buzdítja a korintusi híveket, hogy tegyenek mindent Isten nagyobb dicsőségére. Szép az Apostol gondolata, hogy még az evés és ivás is beletartozik hitünkbe. Jó lenne gyakrabban elgondolkodni azon, hogy minden Isten ajándéka. Az asztali áldás nemcsak jámbor szokás, hanem mély emberi igény, hogy hálát adjon Istennek a betévő falatért.  Nem könnyű a vasárnapi evangéliumról beszélni. Megtudjuk, hogy egy szerencsétlen leprás jött Jézushoz, hogy gyógyítsa meg. Mit tudunk mi itt Európában a lepráról? Amit tudunk róla, azok könyvekből vett ismeretek, valószínűleg egyikünk sem találkozott még az életben leprással. Mégis, ez az evangéliumi esemény fontos üzenetet közvetít felénk. Három körülmény adja meg hozzá az alapot: a leprás kérése, a leprás viselkedése és Jézus reakciója.
A leprás kérése. „Ha akarod, megtisztíthatsz” – fordult a beteg Jézushoz. Vajon ez a feltételes módon megfogalmazott kérelem bizalmatlanság kifejezése lett volna? Egészen biztosan nem, mert akkor Jézus nem tett volna csodát. Jézus csak ott tett csodát, ahol hitet talált. A beteg szavaiban elővételezve felismerjük Jézus imáját a getszemáni kertben: „Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely” (Lk 22, 42). Itt tehát a hiteles ima példájával találkozunk. Minden imánkat így kellene kezdenünk: „Istenem, ha akarod…” Senki sem akarja jobban a javunkat, mint Isten. Nyugodtan rábízhatjuk magunkat.
A leprás viselkedése. Jézus szigorúan ráparancsolt, hogy senkinek se szóljon, ám ő azonnal nagy hangon elkezdte terjeszteni a történteket. Miért nem engedelmeskedett ez az ember Jézusnak? Első gondolatunk az lesz, hogy nagy örömében tette ezt. Az örömet nem lehet magunkba fojtani, meg kell osztani másokkal. Lehetséges azonban az, is, hogy ez a leprás titokban jött be a városba, mert hiszen a leprások ki voltak tiltva az emberlakta vidékekről. Lehetséges, hogy valaki mégiscsak felismerte és köveket hajigálva rá akarta őt elzavarni. Ekkor kezdhetett el kiabálni, hogy ő már nem leprás, meggyógyult. Valószínűleg többször is el kellett neki mondania, hogyan történt a gyógyulása. Biztosan azt is elmesélte, hogy Jézus nem ijedt meg beteg testétől, hanem kinyújtotta kezét és megérintette.
Ez a volt leprás arra tanít bennünket, hogy minden bajunkkal, bizalommal közeledhetünk Istenhez: nem fél ő a mi leprás lelkünktől sem. De arra is tanít bennünket, hogy ne ijedjünk meg attól sem, ha az emberek nem hisznek szavainknak. Ez minduntalan visszatérő téma az Evangéliumban: a silói tónál meggyógyított vaknak a farizeusok nem akarták elhinni, hogy vak volt, hanem kidobták még a zsinagógából is. Az Apostolok Cselekedeteiben pedig azt olvassuk, hogy a béna, akit Péter meggyógyított, hiába ismételgette, hogy tényleg ő az a volt béna koldus, nem akarták neki elhinni. Jézus reakciója. Jézus nem bosszankodott a leprás meggondolatlan viselkedése miatt, nem küldött utána fenyegető üzeneteket. Tudomásul vette a beállt fordulatot és taktikát váltott, nem ment be a városba, hanem csendesebb helyekre vonult vissza. És ez végül jót tett neki is és azoknak az embereknek, akik mindenünnen tódultak hozzá, amint ezt Szent Márk megjegyzi. Ebből azt az üzenetet olvashatjuk ki, hogy Isten lehetőségei végtelenek, nem könnyen zavarja meg Őt a mi esetlenségünk, vagy ügyetlenségünk. Mindig talál valamiféle alternatív utat, hogy merre vezessen bennünket tovább. Esetleg így is mondhatnánk: bármerre is indulunk tovább, Isten elkísér bennünket az új úton is, és valamiképpen kivezet bennünket a tisztásra. Ez érvényes a mai világra is, amely mintha eltévelyedett volna. Hittel valljuk, hogy Isten nem vesztette el szem elől az embert. Amikor Istenre gondolunk, akkor ezt mindig három jelzővel kell tennünk: a mi Istenünk nagyon bölcs, a mi Istenünk nagyon jó, és a mi Istenünk nagyon szeret bennünket.

Gondolatok Farsangi évközi 5. vasárnap

Az évközi ötödik vasárnap első olvasmányában Jób tűnődik életének értelmén. Látja a sok kínt és szenvedést, ami rá szakadt, de nem esik kétségbe. Sejti, hogy ez a földi élet nem minden. A mi szenvedésünket is csak az örökkévalóság távlatában tudjuk elviselni.
A második olvasmányban Szent Pál megosztja a korinthusi hívekkel értük érzett aggodalmát: „Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvözítsek”. Aztán hozzáteszi, hogy mindezt az evangéliumért teszi. Ez nekünk szánt üzenet: az Evangélium nem csak kedves olvasmány, hanem másokért vállalt elkötelezettség.
Az Evangéliumban arról olvasunk, hogy Jézus sok beteget meggyógyított. A gyógyulások után egy érdekes párbeszédről számol be az evangélista.  „Mindenki téged keres” – olvassuk az apostolok megjegyzését. Valószínűleg jó szándékkal mondták ezt, talán némi büszkeség is kicsengett szavaikból, hiszen ők is ennek az egyre népszerűbb Mesternek a tanítványai. De Jézus nem igen hallgatott ezekre a szavakra. Ő a jövő kategóriáiban gondolkodott, már azokat az embereket látta, akikhez még mennie kell. Feszültség a múlt és a jövő között. Ezt vallotta Szent Pál is, amikor kijelentette, hogy nem a múltat nézi, hanem ami még előtte van.
Az első beteg, akit Jézus meggyógyított, Péter anyósa volt. Igen szép jelenet tárul szemünk elé. Egy idős asszony, aki lázas betegen fekszik. Nem ő kérte Jézust, hogy gyógyítsa meg, hanem mások. Jó emberek, akik nem magukra gondolnak, hanem másokra. Ekkor Jézus odament a beteghez és kézen fogva fölsegítette.  Jézus gyöngéd, szinte anyai mozdulattal emelte föl a beteget. Ez a mi Jézusunk, ilyen Ő ma is.
A folytatásban megtudjuk, hogy mikor beesteledett, sok beteget vittek Jézushoz, hogy gyógyítsa meg őket. Megtudjuk, hogy az egész város ott tolongott az ajtó előtt. Vagy Márk evangélista túloz, vagy a városnak mondott helység nem lehetett túlságosan népes. Szent Márk Evangéliuma tulajdonképpen katekézis. Kár, hogy nem egy mondattal korábban kezdődik az olvasmány. Előtte ugyanis megtudjuk, hogy Jézus a zsinagógában volt, ahol tanított. Amikor kijött, egy megszállottat gyógyított meg. Az emberek nagyon elcsodálkoztak ezen, és azt kérdezgették, hogy ki lehet ez az ember? Ezután következik Péter anyósának, majd sok más betegnek a meggyógyítása. Mintegy záróakkordként megtudjuk, hogy hajnaltájban Jézus elvonult egy elhagyatott helyre imádkozni. Figyeljük meg a sorrendet: Jézus hirdette az igét, betegeket gyógyított, azaz gyakorolta a felebaráti szeretetet, majd visszavonult a magányba, hogy ott egyedül imádkozzon. Figyeljük meg a sorrendet is: Isten, másik ember, én. Ez hitünk három dimenziója.
Isten igéje az alap, amelyre hitünk épül. A kereszténység kinyilatkoztatott vallás, ami azt jelenti, hogy nem az ember szólította meg Istent, hanem Isten szólította meg az embert. A kinyilatkoztatás azt is jelenti, hogy nem az ember tornászta fel magát Isten megismerésére értelmi képességei révén, hanem Isten mondta el magáról, hogy ki Ő, vagyis, hogy jóságos, szerető Atya. A kinyilatkoztatás harmadszor azt jelenti, hogy az ember nem magától jutott el önmaga ismeretére, hanem Isten üzente neki, hogy minden egyes ember az Ő szeretett gyermeke, vagyis, hogy emberi méltóságunk megalapozója istengyermekségünk valósága.
Az emberszeretet a keret, amelyben hitünket megéljük. Szent Pál tanításában minden karizma, vagyis minden kegyelmi ajándék, minden talentum azért van, hogy szolgáljunk vele másoknak. Erre gyakrabban kellene gondolnunk. Az egészség Isten ajándéka, és ha valaki egészséges, akkor ezt Isten nemcsak azért adta neki, hogy önzően örüljön neki és élvezze az életet, hanem azért, hogy képessé tegye őt mások megsegítésére. A jólét Isten ajándéka, és ha valaki anyagilag be van biztosítva, akkor ezt Isten nemcsak azért adta neki, hogy a bankba rakja pénzét, hanem azért, hogy rajta keresztül adjon azoknak is, akiknek nem jutott ki bőségesen az evilági javakból.
A személyes ima az erőforrás, amely élteti hitünket. Az ima odafordulás Istenhez, akit dicsőítünk, akinek mindenért hálát adunk, és akitől kérjük bűneink bocsánatát. De a keresztény imának van egy másik jellegzetessége is. A keresztény sem saját magáért imádkozik, hanem másokért is. Ma rengeteg szükség van a világban, amelyek mind arra várnak, hogy imáinkban Istenhez vigyük azokat. Imádkoznunk kell a békéért, a szenvedőkért, az éhezőkért, az üldözöttekért, a haldoklókért, röviden, mindenkiért, aki legjobban rászorul imánkra, amint azt a Rózsafüzérbe betoldott imában ismételjük minden tized után. Biztosan Jézus is, miután egész nap gyógyított és utána elvonult imádkozni, hálát adott az Atyának minden csodatettéért, majd pedig átadta neki az összes szenvedőt, akik korábban hozzá fordultak és azokat is, akik majd utánuk fognak következni. Jó tudni, hogy ezek között voltunk már akkor mi is, vagyis, hogy Jézus már akkor, amikor meggyógyította Péter anyósát és sok más beteget, ránk is gondolt és imádkozott értünk.

Gondolatok Farsangi évközi 4. vasárnap

Az évközi negyedik vasárnap első olvasmánya a Második Törvénykönyvből vett szakasz, amelyben a szent író arról biztosítja a népet, hogy Isten prófétát támaszt majd közöttük, aki közvetíteni fogja feléjük Isten szavát. Jó tudni, hogy Isten ma is szól hozzánk; itt az egyházi tanítóhivatalra gondolhatunk, mint modern prófétai szóra. A próféta ugyanis nem jövendőmondó, hanem Isten szavának tolmácsa.A második olvasmányban Szent Pál arra buzdítja a korintusi híveket, hogy éljenek feddhetetlen életet és ragaszkodjanak az Úrhoz. Jó tudni, hogy keresztény mivoltunk megalapozója nem a nagy tudás, hanem a Jézus iránti szeretet.Az evangéliumi jelenetben Szent Márk evangélista két emberkategóriát állít lelki szemünk elé. Az első kategóriába azok tartoznak, akik nagy csodálattal hallgatják Jézus szavait. Ez érthető, hiszen ember így még nem beszélt a társadalmi igazságosságról, az emberi jogokról, az egyetemes szeretetről. A második kategóriába viszont az a szerencsétlen beteg tartozik, akit annyira megzavartak Jézus szavai, hogy elkezdett össze-vissza kiabálni, mint valami megszállott: „Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus! A vesztünkre jöttél? Tudom, ki vagy: Az Isten Szentje!”
Tegyük fel magunknak ezt a kérdést: „Vajon melyik kategóriában ismerünk magunkra?” Lehet, hogy ennél a kérdésnél egyesek bosszúsan elhessegetik maguktól annak a gondolatnak még csak a lehetőségét is, hogy a „megzavart megszállott” kategóriájába tartozhatnának, kijelentvén, hogy ők igenis nagy csodálattal hallgatják Jézus igéit, olvassák a Szentírást. Nem biztos, hogy a jobbik kategóriát választották!
Ebben a drámai jelenetben ugyanis mély lélektani elemzést találunk arra vonatkozóan, milyen reakciót, milyen választ vált ki az emberben az Isten szavával való találkozás. Ez a találkozás három szakaszban történik, vagy úgy is mondhatnánk, hogy életünk három rétegét érinti.
Az Evangéliummal való találkozás első szakasza a csodálat. Nem nehéz csodálni Jézus tanítását. Az emberiség legnagyobb elméi osztatlan elismeréssel adóztak „Jézus vallásos géniusza” előtt és nem győzték csodálni az Evangélium tiszta szépségét, vitathatatlan bölcsességét, mély emberismeretét. Mi is sokszor megcsodáljuk Jézus tanítását, mi több, büszkék vagyunk arra, hogy az Ő tanítványai vagyunk. Csakhogy a csodálat még nem hit és nem elegendő ahhoz, hogy Jézus hiteles tanítványai legyünk.
Az Evangéliummal való találkozás második szakasza a megrendülés. Isten szava olyan, mint a kétélű kard: tisztít, megsebez, hogy új szívet adjon, metsz, mint a szőlősgazda ollója, feltárja a mélyen fekvő lelki fekélyeket, mint a sebész műtőkése. Az Isten szavával való hiteles találkozás feltárja a bennünk lakó „gonosz lelkeket”, amint ezt ebben az evangéliumi jelenetben olvassuk. „Gonosz lelkek” a gyűlölet, a szeretetlenség, a bosszúvágy, az önzés, a mások szenvedése iránti közömbösség. Ezeket bolygatja meg bennünk Isten igéje, az az evangélium felhívása, hogy minden parancs alapja az Isten iránti szeretet, amely a felebarát iránti szeretetben mutatkozik meg. Amikor tehát Isten igéje, az Evangélium valamelyik felhívása megrendít bennünket, akkor értük el az Isten igéjével való találkozás második szintjét. Ekkor már nem vagyunk az Evangéliumnak csupán külső szemlélői, hanem cselekvő alanyai.
Az Isten igéjével való találkozás harmadik szintje a személyes találkozás Jézussal. Ha engedjük, hogy szavai megrendítsenek bennünket, akkor találkoztunk Jézussal. Ekkor már nem csak a szavai érdekelnek bennünket, hanem a kafarnaumi zsidókkal azt kérdezzük: „Ki ez az ember?” Ezzel a kérdéssel kezdődik a személyes hit. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy szenvedélyesen figyeljük Jézus életét és személyét. Szent Márk evangélista feladta a leckét akkori olvasóinak és nekünk, mai keresztényeknek is. A kérdés így hangzik: „Ki nekem Jézus Krisztus?” A kérdésre adott válasz visszatükrözi majd hitünk mélységét és hitelességét, amely lehet csodálat, megrendülés és személyes találkozás.

Gondolatok Farsangi évközi 3. vasárnap

Évközi harmadik vasárnappal megkezdődik Szent Márk Evangéliumának ciklusa, amely végigkísér majd bennünket a B év legtöbb vasárnapján. Szent Márk Evangéliuma olyan, mint egy nagy dráma, amelyben azonban nincs puszta nézőközönség, hanem mindannyian szereplőkké válunk. Az Evangélista, miután részletesen beszámolt Jézus nyilvános működésének sikereiről és kudarcairól, rábízza az olvasóra, hogy döntse el, tényleg Jézus-e a megígért és várva-várt Messiás, vagy Ő csupán csak az ács fia? És erre a kérdésre csak igennel vagy nemmel lehet válaszolni, mert a közömbösség is elutasítást jelent.
A vasárnapi olvasmány e nagy dráma nyitánya. Jézus megkezdi nyilvános működését Galileában. Két jelentős esemény képezi a háttért: Keresztelő Szent János fogságba vetése és az első tanítványok meghívása. Az előfutár elvégezte küldetését, újjal rámutatott a Názáretből érkezett Jézusra, az ács fiára, Isten és emberek előtt azonosította Őt, mint Isten Fiát, a próféták által meghirdetett Üdvözítőt, majd felszólította hallgatóit, hogy ezután Őt hallgassák, Őt kövessék, Benne higgyenek. Keresztelő Szent János kimondta saját igenjét, sikeresen elvégezte a neki szánt küldetést, és lelépett a színpadról. Most rajtunk a sor, nekünk kell színre lépnünk és megadnunk válaszunkat. Ebbe a keretbe illeszkedik bele Jézus programbeszéde: „Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban” (Mk 1, 15).
Ha az e szavak által lelkünkben keltett visszhangra figyelünk, akkor valószínűleg a „beteljesedett az idő” szavak visszhangzanak a legtovább és a leghangosabban bennünk. Nem nehéz ugyanis apokaliptikus képet festeni a mai világról. Úgy szeretnénk belekiáltani ebbe a minket körülvevő, egyre ijesztőbbé váló sötétségbe, hogy minden betelt, hogy a gonoszság, a gyűlölet, a vérontás, a pusztítás pohara csordultig telt. Talán még soha nem volt ennyi háború egyszerre világszerte, soha ennyi és ennyire kegyetlen, észbontó pusztítás, öldöklés, embertiprás, mint ma. Úgy érezzük, mintha tényleg elérkezett volna Isten ítéletének órája. Ám Jézus nem erről beszél. Ő örömhírként mondja, hogy beteljesedett az idő, hogy elérkezett az üdvösség várva várt pillanata, hogy megkezdődött Isten országa. “A beteljesedett az idő” szavak Jézus szájában diadalujjongás. Azt jelentik, hogy a történelem új értelmezést nyer, mivel az egész fájdalmas, érthetetlen múlt üdvtörténetté válik: semmi sem volt hiábavaló, semmi sincs jóvátehetetlenül elrontva. Aki Őbenne hisz, annak életében új szakasz kezdődik, amelyet nem a múlt keserveitől való menekülés jellemez, hanem a megtapasztalt szeretet élménye.
Csak ilyen értelmezés tükrében válik érthetővé az a nemmindennapi körülmény, hogy a szóban forgó első tanítványok: Simon és András, Jakab és János szótlanul, szinte vakon követték Jézust. Ezek a férfiak nem tudták, mire hívta őket Jézus. De követték Őt, mert megigézte őket személyisége. Az ő válluk is meggörnyedt az élet terhe alatt, de hirtelen rádöbbentek, hogy pontosan arra a múltra volt szükségük, amely kijutott nekik, hogy megélhessék a szabadulás örömét. Jézus új jövőt ígért nekik: “az emberek halászává teszlek benneteket”. Amikor az ember Jézus nyomába lép, akkor összekötődik a múlt a jelennel. Egész eddigi életünk új értelmet nyer, üdvtörténeti távlatokba épül. Ekkor már nem átkozzuk a múltat, nem szorul ökölbe kezünk az elszenvedett sérelmek és megaláztatások miatt, hanem minden visszaemlékezésünk csendes hálává csitul bennünk. És akkor megkezdődik a mi új jövőnk is, amint azt Jézus első apostolainak ígérte, de amely egyben küldetésükké is vált: emberhalászokká kell válniuk, azaz másoknak is hirdetni Isten üdvősségét. A mi hitünk révén bontakozik ki Isten országa és visszhangzik tovább az evangéliumi örömhír ott is, ahol úgy tűnik, a gonosz túlharsog minden sóhajt és imát.
Szép a magyar “nyomába szegődtek” kifejezés: lelki szemünkkel szinte látjuk ezeket a fáradt, kemény munkától megedzett férfiakat, amint ott lépkednek a fiatal Mester mögött. Ez a kereszténység lényege: a Krisztus-követés. A Mester nyomdokaiban lépkedni csendesen, szótlanul, együtt másokkal, de nem mások miatt, hanem azért, mert minket is megigézett Jézus személye. Azt kell ma felfedeznünk, hogy milyen értelemben teljesedett be az idő a mi életünkben, miképpen válik üdvtörténetté a saját múltunk? Elérkezett az idő, hogy úgy lássuk múltunkat, mint Isten irántunk való gondos szeretetének bizonyítékát. Vagy megfordítva: ha bátran kimondjuk, hogy felismertük Jézusban Isten Fiát és a mi egyetlen üdvözítőnket, ha maradéktalanul rábízzuk magunkat, és a nyomába szegődünk, mint az első tanítványok, akkor rádöbbenünk, hogy egész múltunk, tévelygéseivel, szenvedéseivel, meghurcoltatásaival együtt üdvtörténeti esemény volt. Töltse el ez a felfedezés lelkünket hálával a minket csodálatos szeretettel megváltó Isten iránt.

Gondolatok Farsangi évközi 2. vasárnap

Nem nehéz egységes egészbe fűzni az évközi második vasárnap olvasmányainak üzenetét: Isten hív bennünket, és várja válaszunkat. A liturgia először a kis Sámuel példáját állítja elénk, aki kisgyerekkora óta figyelmes volt Isten hívására. Szent Pál az Első Korintusi levélben arra buzdít bennünket, hogy váltsuk tettekre keresztény hivatásunkat. Szent János evangélista elmondja az első tanítványok találkozását Jézussal. Felfigyelhetünk egy érdekes láncszerű reakcióra ennél az eseménynél: az első kettő, akik találkoztak Jézussal, hívnak másokat is, mi több, azt olvassuk, hogy András „elvitte” testvérét, Simon Pétert Jézushoz. Az „elvitte” ige arra enged következtetni, hogy Péter első hallásra valószínűleg nem igen lelkesedett a kilátásba helyezett találkozásért az újonnan megjelent tanítóval, úgyhogy Andrásnak kisebb nyomást kellett gyakorolnia Péterre. De amikor megtörtént a találkozás, Pétert lenyűgözte Jézus tekintete és személyisége, és Péter nála és vele maradt.A lánc tovább folytatódik. Fülöp Natanaelt hívja, aki viszont cinizmussal hárítja el a hívást: „Jöhet valami jó Názáretből?” De a vasárnapi evangélium ezt már nem mondja el, pedig Natanael reakciója is tanulságos, mert ma sem hiányoznak a cinikusok, akik pl. azzal vádolják Jézust, hogy nem szüntette meg a rabszolgaságot és nem emelete fel szavát a nők egyenjogúsága mellett.
Az első tanítványok esetében ugyanis három magatartást figyelhetünk meg. Az első a két, önként Jézus nyomába szegődött tanítvány magatartása: ők aktív módon keresték Jézust, Jézus pedig hagyta magát megtalálni. Ez szép üzenet nekünk is: Isten nem játszik bújócskát velünk, aki őszinte szívvel keresi Őt, az meg is találja.
A második magatartást Péter testesíti meg. Kelletlenül ugyan, de hagyja magát rábeszélni másoktól, akik első kézből vett tapasztalat alapján tettek tanúságot Jézusról. Gyakran ez a mi helyzetünk is: más emberek hite ihlethet bennünket abban, hogy bennünk is felébredjen az Istenutáni vágy. Ezért állít elénk az Egyház példaképeket a Szentekben, hogy segítsenek bennünket a hit útján.
A harmadik magatartás Natanael cinizmusa. Sajnos, ma túl sok a cinikus ember, nemcsak a nem hívők, de néha a hívők körében is. Sajnálatos jelenség, de az Evangélium azt bizonyítja, hogy még az ilyeneket sem kerüli el a kegyelem, hanem Isten csendben, az élet különféle eseményein és megpróbáltatásain keresztül, készítgeti őket a hit befogadására.
Itt gondolhatunk hálával azokra, akik közvetítették felénk a hitet: sok esetben a nagyszülők, a szülők, a hitoktatók és sokan mások. De arra is gondolnunk kell, hogy mi is a hit közvetítői vagyunk, akik szóval és életünk példájával másokat Jézushoz vezethetünk.
„Vele maradni, vele lenni” – ez válik majd a tanítványok megkülönböztető jelévé. Igaz, itt még csak nála voltak, Jézus később majd azt várja el tőlük, hogy maradjanak benne. Tény azonban, hogy ez a rövid ideig tartó találkozás is annyira mély nyomot hagyott bennük, hogy most már ők maguk válnak hírvivőkké és hívnak másokat is, hogy találkozzanak Jézussal: András hívja Simont, Fülöp nógatja Nátánáelt.
A megtapasztalás, a személyes istenélmény keresztény mivoltunk alappillére és hordereje. Lehet, hogy mi is úgy lettünk keresztények, hogy más valaki beszélt Jézusról, vagy mert hívő szüleink megkereszteltettek bennünket. De keresztény mivoltunk csak akkor válik majd nagykorú hitté, ha személyes tapasztalat igazolja azt. Néha talán úgy véljük, nem is olyan nehéz dolog kereszténynek lenni, hiszen hol másutt találnánk oly nemes értékeket, mint keresztény vallásunkban? De minden ember életében bekövetkezik egy pillanat, amikor minden elmélet kevésnek bizonyul: csak a személyes tapasztalat által szerzett hit-bizonyosság marad meg.
Keresztény életünkben számtalan lehetőség van a Jézussal való személyes találkozásra. Vele találkozunk a szentségekben, imáinkban, jótetteinkben, lemondásunkban, szenvedésünkben, örömünkben és bánatunkban. Álljunk oda lélekben az első két tanítvány mellé és fontoljuk meg, tudjuk-e mi tulajdonképpen, hol lakik Jézus, hol tudjuk Őt megtalálni? És ha találkozunk vele és ránk kérdez, mit akarunk, vajon tudnánk-e neki válaszolni? Ha pedig netán pontosan most élnénk bizonytalanságban, sötétségben, ha életutunk most futott volna zsákutcába, akkor váljék az első tanítványok félénk kérdése halk imává, vagy könyörgő sikollyá bennünk: “Mester, hol lakol?”. Biztosak lehetünk benne, hogy megnyugtató válasza nem marad el: “Jöjjetek, nézzétek meg.”. S ebből tudjuk majd, hogy ma is itt van közöttünk, hogy nem költözött ki ebből a néha oly abszurdnak látszó világból és szívünk megtalálja azt a békét, amelyet az első tanítványok megtapasztaltak ott a Jordánon túl, Jézusnál.

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 551121
mind – siem 2011