Szentségek

Életünk a Szentségekben

A szentségeket Krisztus alapította és az Egyházra bízta. Hatékony jelei annak az ajándéknak, amely által az isteni életben vehetünk részt. Hét ilyen jelet ismerünk és ünneplünk. Ezek a keresztény élet minden fontos szakaszát és állomását érintik. Hasonlóság található a természetes élet és a lelkiélet állomásai között.

A keresztény beavatás szentségei:           keresztség, bérmálás, Eucharisztia (a szent-áldozásban magunkhoz vett Oltáriszentség)

A gyógyulás szentségei:     bűnbánat, betegek kenete

A küldetés és közösségi szolgálat szentségei:      egyházi rend, házasság

Az Eucharisztia egyedülálló helyet foglal el mint a “szentségek szentsége”.

1. Keresztség

A keresztség az első és a legfontosabb szentség, amely az Egyházhoz kapcsol. Isten kedves gyermekévé fogad bennünket, így növekedhetünk az Ő szeretetében. A keresztség szükséges a többi szentség felvételéhez.

    Gyermek keresztelése

a.) A keresztelendő gyermek szülei a saját hitükkel állnak a gyermek mögött.

b.) Nagyobb gyermek megkereszteléséhez  iskolai vagy templomi hitoktatás szükséges. Minden évben vannak olyan gyermekek, akiket iskolás korban keresztelünk meg.

c.) Ha a család lakhelye a plébániánk területén van, akkor a plébánossal lehet egyeztetni a keresztelés időpontját.

d.) Ha a család nem a plébániánk területén lakik, akkor a lakóhely szerinti plébániáról engedélyt szükséges hozni.

e.) A keresztszülők támogatják a szülőket a gyermek keresztény nevelésében. Keresztszülő tizenhatodik életévét betöltött személy, katolikus, megbérmált és elsőáldozást már végzett, hitéhez és a keresztszülői tisztséghez méltó életet élő ember legyen.

    Felnőtt, vagy fiatal keresztelése

a.)    Hosszabb személyes felkészülés után kerülhet rá sor. A keresztelővel egyszerre meg is bérmálkozik és szentáldozáshoz is járul.

2. Bérmálás

a ) A bérmálás a tudatos elköteleződés pecsétje. A Szentlélek erősíti meg az Egyházhoz tartozását és teszi elkötelezetté a szolgáló szeretetre.

b.) A felkészült fiatalok és felnőttek számára a püspök szolgáltatja ki a bérmálás szentségét. Plébániánkon minden esztendőben 9.osztálytól.

3. Szentáldozás (Eucharisztia)

A mi Urunk Jézus Krisztus valóságos teste és vére, a szentmisében átváltoztatott kenyérben és borban.

Gyermekek első szentáldozására legalább két év iskolai hitoktatás után kerül sor.

Fiatalok és felnőttek hosszabb felkészülés után, járulnak először szentáldozáshoz.

Szentáldozáshoz járulás feltétele a hívő léleknek a gyónásban megtisztított kegyelmi állapota.

Betegekhez, idős emberekhez – kérésre – szívesen elvisszük a mi Urunkat, hogy lakásukon, vagy a kórházban áldozhassanak meg. Súlyos beteg, idős, vagy nagy műtét előtt állókhoz mindig hívjunk papot, aki Jézus szentségi erejét adja a bajok-szenvedések viseléséhez.

4. Bűnbánat

A bűnbánat szentségében Isten a szeretetét sértő bűnökre bocsánatot ad. Ezzel létrejön a kibékülés az Egyházzal is.

A hívő bűnei az őszinte bűnbánat s a pap feloldozása után bocsánatot nyernek. Lelke a kegyelem állapotába kerül.

Többféle elnevezése is ismert: megtérés szentsége, gyónás szentsége, bűnbocsánat, kiengesztelődés.

Lépései:

– Kérem a Szentlélek erejét és világosságát
– Megvizsgálom a lelkiismeretemet
– Megbánom a bűneimet
– Meggyónom a bűneimet
– Elvégzem az elégtételt

A katolikus hívő évenként legalább húsvéti időben és karácsony előtt végezze el a szentgyónását! Ezen belül ügyeljen, hogy lelke a kegyelem tiszta állapotában legyen. Ha szükséges, mielőbb részesüljön a bűnbocsánat szentségében.

5. Betegek kenete

Betegek kenete a szent olaj és az imádság által a betegeket és a szenvedőket erősíti testileg és lelkileg. Nem csak a halálveszélyben levők szentsége, hanem Krisztus enyhíti a beteg és öreg szenvedését, erősíti benne az üdvösség reményét.

Hívjunk papot betegeinkhez, mert általa Krisztus bátorítást és erőt ad.

Ajánlott felvenni a szentséget a betegség súlyos állapotában, komoly műtét előtt, vagy idős korban.

Otthon, kórházban, vagy templomban is mód van rá.

A szentség kiszolgáltatásakor a beteg meg is áldozik.

6. Egyház rend

Jézus Krisztustól az apostolokra bízott küldetés folytatódik az Egyházban a felszentelt püspökök, papok és diakónusok szolgálata által.

Mindhárom fokozatot csak püspök szolgáltatja ki az arra kiválasztott férfiaknak. A latin (római katolikus) Egyház püspökeit és papjai nőtlenségben élnek, hogy megosztottság nélkül Istennek és az embereknek szenteljék magukat.

A felszenteltek – fokozatuknak megfelelően – részesülnek Krisztusnak papi, prófétai és királyi szolgálatában. Ezért kiemelt feladatuk az istentisztelet végzése, a tanítás és a lelkipásztorkodás. Városunkból a jelenben 6 szolgálatot teljesítő és 2 nyugdíjas lelkipásztor származik.

7. Házasság

A házassági szövetség, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, amely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.

A szentséget a férfi és a nő egymásnak szolgáltatják ki. Házassági szándékukat az Egyház képviselője – pap, diakónus – előtt nyilvánítják ki, aki meg is áldja a házasságot.

A házasság feltételei: egység, hűség, felbonthatatlanság és nyitottság a gyermekáldásra.

Házasság kötés előtt 3 hónappal jelentkezzenek a plébánián.

Az oldalt jelenleg látogatja:       Letöltésszám 1970-1-01-óta:
mind – siem 2011