Hirdetés Húsvétvasárnap

Hirdetések

Szent László Plébánia, H-9600 Sárvár, Széchenyi István utca 13. Tel.: 06-95/320-051        email cím: szent.laszlo.plebania.sarvar@gmail.com Weboldal: www.ladislas.hu

 Húsvétvasárnap – 2019. április 21.

  1. A diadalmasan feltámadt Üdvözítő fizessen meg minden fáradozást, amit az Ő dicsőségére és a Hívek épülésére végeztek a passióénekes felnőttek, a zsolozsmázó fiatalok, az énekes gyerekek, a felolvasók és ministránsok, a szentsír- és oltárdíszítők, a körmeneti segédkezők, ablakkivilágítók. Az Egyházközség nevében is köszönöm.
  2. Húsvéthétfőn vasárnapi miserendet tartunk. 9.30-kor a hegyi kápolnában is lesz szentmise. –Húsvéti időben az Úrangyala helyett a „Mennynek Királynéasszonya” kezdetű antifónát imádkozzuk.
  3. Jövő vasárnap 11 órakor a katolikus iskola osztályosainak elsőáldozását ünnepeljük.
  4. Az általános iskola minden évfolyamán lehetőség nyílik arra, hogy a hit- és erkölcstan tantárgy választásával órarendi kereten belül részesüljenek gyermekeink megfelelő hitoktatásban. Bátorítjuk a szülőket, hogy éljenek a lehetőséggel és a katolikus hit- és erkölcstant gyermekeik számára, akik szeptemberben kezdik az 1. osztályt. Szülők! Isten rátok bízta gyermekeitek nevelését, ennek egyik eszköze az iskolai hitoktatás. Fontos, hogy a család és a plébánia összefogásával a gyermekek időben felkészüljenek az első gyónásra-áldozásra és a bérmálásra is. Így találják meg helyüket, boldogságukat a világban.
  5. Az állami iskolás 3. osztályosok elsőáldozásának időpontja május 19., a 8. osztályosok bérmálkozása pedig június 2. A papság és a hitoktatók felajánlják segítségüket az elsőáldozók és bérmálkozók szüleinek a méltó készületre, de tőlük is teljes együttműködést várunk! A szentségek vételére készülőknél nem nézhetjük bűnpártoló megalkuvással sem a hittanulási hanyagságot, sem a vasárnapi misemulasztást.
  6. Az elsőáldozók szülei számára rövid megbeszélés lesz itt a templomban április 29-én hétfőn 17 órakor, a bérmálkozók szüleinek április 30-án kedden 17 órakor.
  7. Tiszteletet és megbecsülést érdemel a sárvári katolikus nép hűsége, mivel megértették a Püspöki Kar (0,5 %-os, azaz) FÉL százalékos egyházfenntartási hozzájárulás kérését.

Minden katolikus Testvérünknek, valamennyi jóakaratú sárvári polgárnak

allelujás, kegyelmes, békés, boldog Húsvéti ünnepeket kívánunk,

melyet papi áldásunkkal is nyomatékosítunk.

SPA = SALUS PER AQUA =

ÜDVÖSSÉG A KERESZTVÍZ ÁLTAL

 

                            SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIATEMPLOM

                        Hirdetései Húsvétvasárnap 2019.Április 21.

1.Hálával és szeretettel köszönöm meg mindazoknak a segítségét, akik, a nagy heti szertartások szép megrendezéséhez bármi módon hozzájárultak. Köszönet a passiót éneklő fiataloknak, a virágra adakozóknak, a templom és szentsír díszítőinek, a takarítóknak, a Plébániai Tanácsadó Testület tagjainak, a felolvasóknak, a hűséges ministránsoknak és mindazon Híveknek, akik buzgón részt vettek a húsvéti készület szent három napján.

2.Húsvétvasárnap a reggeli 8 órás misén ételszentelés lesz. A délelőtti szentmiséken kívül ezen a napon este 18.30 órakor is lesz szentmise.

3.Húsvéthétfőn reggel 8 órára, délelőtt 10 órára és este 18.30 órára várom a Híveket templomba.

4.Kérlek benneteket, törekedjenek az ünnepek elmúltával is a gyakori szentáldozásra!

5.Jövő héten, csütörtökön este 18 órakor továbbra is szentolvasót imádkozunk a szolgáló papságért és új papi hivatásokért. Akik tudnak, áldozatkész lélekkel jöjjenek! Tartsuk fontosnak ezt a kérést.

6.Jövő vasárnap az Isteni Irgalmasság ünnepe lesz.  

7.A húsvét elmúltával is szívesen jöjjünk a hétköznapi szentmisékre, lélekben megpihenni, feltöltődni.

8.Katolikus újságokat, a plébánia honlapját melyre felkerültek az ünnepekről fotók, és a Mária Rádió műsorait a Hívek szerető figyelmébe ajánlom.

9.A Szent Mónika közösség könyörgő imáját kedden az esti szentmisével mondjuk, gyermekekért és unokákért. Jövő vasárnap délután 15.30 órakor lesz a Rózsafüzér Társulat titokcseréje litániával itt a Sári templomban.

                                 Allelujás Húsvétot kívánok Híveimnek!

                  „Krisztus föllobbantja a szeretet tüzét.” Ferenc pápa

Az oldalt jelenleg látogatja: 0      Letöltésszám 2011-12-02-óta: 732037
mind – siem 2011